محتوای متنی معرفی محصول

معرفی پکیج

ویژگی های کاربردی

سئو محتوا

محتوای سئو شده با استاندارد های روز الگوریتم گوگل

لحن و تن مقاله

با توجه به توضیحات سفارش دهنده و صنعت مربوطه

کاربرد محصول

معرفی محصول و دسته بندی

لینک سازی داخلی

دارد. با توجه به صفحات موجود در وبسایت

لینک سازی خارجی

دارد. با توجه به مقالات رفرنس در صنعت مربوطه